یك موشك بالستیك در حقیقت یك ماشین تحویل موشك- مولد، شامل سیستم  رهیابی و محفظه حمل مهمات است كه اساساً  علیه اهداف زمینی و سطحی مورد استفاده قرار می گیرد. انواع گوناگون موشك های بالستیك بر حسب برد، طبقه بندی می شوند. نوع خاصی از موشك های بالستیك وجود دارد كه از زیردریایی ها شلیك می شود و SBLM نام دارد.

یك موشك بالستیك در حقیقت یك ماشین تحویل موشك- مولد، شامل سیستم  رهیابی و محفظه حمل مهمات است كه اساساً  علیه اهداف زمینی و سطحی مورد استفاده قرار می گیرد. انواع گوناگون موشك های بالستیك بر حسب برد، طبقه بندی می شوند. نوع خاصی از موشك های بالستیك وجود دارد كه از زیردریایی ها شلیك می شود و SBLM نام دارد. در ساخت موشك های بالستیك، مبحث «پیشران» كه مشخص كننده برد موشك است مهمترین مسئله محسوب می شود و پس از آن میزان توانایی حمل مهمات كه قدرت تخریب آن را افزایش می دهد.
موشك های بالستیك به موشك هایی می گویند كه تا ارتفاع بسیار بالایی اوج می  گیرند(كه این قسمت راه با موتور روشن انجام می شود) و مابقی راه را با استفاده از نیروی جاذبه زمین به سمت هدف می روند كه مانند یك سقوط آزاد البته با هدایت صحیح است.
برخی از موشك های بالستیك حتی از جو زمین نیز خارج می شوند و با استفاده از یك ماشین ورود مجدد (RV) به جو باز می گردند كه برد بسیار بالایی دارند.


موشك های بالستیك از لحاظ برد به ۵ گروه زیر تقسیم می شوند:


۱- موشك جنگی كوتاه برد با میزان برد ۱۵۰ كیلومتر
۲- موشك بالستیك كوتاه برد با میزان برد ۱۵۰ تا ۷۹۹ كیلومتر
۳- موشك بالستیك میان برد با میزان برد ۸۰۰ تا ۲۳۹۹ كیلومتر
۴- موشك بالستیك دوربرد با میزان برد ۲۴۰۰ تا ۵۴۹۹ كیلومتر
۵- موشك بالستیك قاره پیما با میزان برد ۵۵۰۰ كیلومتر به بالا

منبع: نوسازی

نوشته شده در تاریخ شنبه 23 آبان 1388    | توسط: ElHaM No1    |    | نظرات()